Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Ware Koers 

 

Ware Koers (hierna: Ware Koers) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86695908 en is gevestigd aan Burgemeester Brokxlaan 12 (5041 SB) te Tilburg. 

  

Artikel 1 – Begrippen 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Ware Koers.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: De Diensten die Ware Koers aanbiedt zijn het verzorgen van workshops, het omzetten en/of vertalen van bedrijfsdata naar Dashboards alsmede service aan Dashboards. 
 5. Dashboards: De Dashboards die door Ware Koers worden vervaardigd.
 6. Dienstverlener: Ware Koers die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Ware Koers.
 7. Opdrachtgever: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van bedrijf die Ware Koers heeft aangesteld, projecten aan Ware Koers heeft verleend voor Diensten die door Ware Koers worden uitgevoerd, of waaraan Ware Koers een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Ware Koers, alsmede voorstellen van Ware Koers voor Diensten die door Ware Koers aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Ware Koers waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ware Koers, elke Overeenkomst tussen Ware Koers en Opdrachtgever en op elke dienst die door Ware Koers wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ware Koers aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Ware Koers is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Ware Koers niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod  

 1. Alle door Ware Koers gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Ware Koers is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ware Koers het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Ware Koers gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Ware Koers zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Ware Koers heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand) aan Ware Koers te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Ware Koers heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 
 3. Ware Koers is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Ware Koers wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Ware Koers wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Ware Koers is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Ware Koers van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Ware Koers kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Ware Koers ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Ware Koers tegen het overeengekomen (uur)tarief.
 5. Zowel Opdrachtgever als Ware Koers kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ware Koers nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening 

 1. Ware Koers zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Ware Koers staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Ware Koers de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Ware Koers aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Ware Koers heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Ware Koers niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Ware Koers, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Ware Koers is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Ware Koers Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Ware Koers aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Ware Koers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Ware Koers recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 8. Voor zover is overeengekomen dat Ware Koers informatie of data van Opdrachtgever nodig heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtgever Ware Koers hiervoor toegang verlenen tot alle informatie voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten door Ware Koers mogelijk te maken.
 10. Ware Koers is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden is Ware Koers gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Ware Koers verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Ware Koers niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Ware Koers is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Ware Koers verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Ware Koers voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Ware Koers kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Ware Koers gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Ware Koers.

 

Artikel 8 – Adviezen 

 1. Ware Koers kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Ware Koers de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 2. De door Ware Koers verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. 
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Ware Koers verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Ware Koers wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Ware Koers gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Ware Koers kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  
 5. Opdrachtgever zal Ware Koers schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 9 – Workshop 

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Ware Koers een workshop verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.
 2. De workshop vindt plaats op locatie van Opdrachtgever, online of op een nader te bepalen locatie van Ware Koers. Indien de workshop plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de workshop vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een workshop niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ware Koers is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de workshop. 
 3. De inhoud van de door Ware Koers aangeboden workshop en de gedurende de workshop verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Ware Koers de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De workshop wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 4. Opdrachtgever zal Ware Koers schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de workshop alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Het staat uitsluitend ter oordeel van Ware Koers om de workshop te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan de workshop. Partijen zullen hierover in overleg treden. 

 

Artikel 10 – Vervaardiging Dashboards 

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van de Dashboard. 
 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te vervaardigen Dashboard schriftelijk vast. De Dashboard wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Ware Koers is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem vervaardigd werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 
 4. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Dashboard vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De door Ware Koers vervaardigde Dashboard  is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Dashboard binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Dashboard. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. 
 6. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Ware Koers. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Ware Koers, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Ware Koers zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 4 weken nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Ware Koers.
 7. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Dashboard, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst. 
 8. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Ware Koers verplicht om door Ware Koers verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Ware Koers wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Ware Koers gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
 9. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

 

Artikel 11 – Service Dashboard 

 1. Indien overgekomen, zal Ware Koers service verrichten aan de Dashboard. De duur van de serviceovereenkomst bedraagt minimaal 1 jaar en strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan Ware Koers, waarna Ware Koers Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Ware Koers gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Ware Koers.
 4. Ondanks de overeengekomen service verplichtingen van Ware Koers, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Dashboard.
 5. De service bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Ware Koers gerechtigd om Dashboard geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. 
 6. Indien Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Ware Koers gerechtigd om het Dasboard buiten gebruik te stellen, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld. 

 

Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ware Koers is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Ware Koers, Ware Koers een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 

 

Artikel 13 – Prijzen en betaling 

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Ware Koers voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. 
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders overeengekomen. 
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Ware Koers ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Ware Koers is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ware Koers. 
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 14 – Incassobeleid 

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Ware Koers zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Ware Koers meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. Ware Koers gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Ware Koers de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ware Koers verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Ware Koers tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Ware Koers op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding 

 1. Ware Koers heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Ware Koers gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 
 2. Ware Koers is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Ware Koers is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Ware Koers te vergoeden voor elk financieel verlies dat Ware Koers lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 – Overmacht 

 1. Ware Koers is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Ware Koers wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ware Koers, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Ware Koers zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Ware Koers of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Ware Koers buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Ware Koers is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid 

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Ware Koers alleen geacht te bestaan indien Ware Koers dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Ware Koers, is Ware Koers uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Ware Koers binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Ware Koers deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Ware Koers in staat is om adequaat te reageren.  
 3. Indien het verrichten van Diensten door Ware Koers leidt tot aansprakelijkheid van Ware Koers, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Ware Koers. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
 4. Ware Koers sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Ware Koers is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Ware Koers voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Ware Koers geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Ware Koers.
 6. Enige door Ware Koers opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Ware Koers.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Ware Koers is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Ware Koers opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Ware Koers. Ware Koers is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Ware Koers nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Ware Koers haar eigen advies.
 9. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
 10. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan de Diensten doorvoert of een derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door Ware Koers zijn goedgekeurd of waarmee Ware Koers niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen grond voor aansprakelijkheid van Ware Koers.
 11. Ware Koers staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ware Koers verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT omgeving. 
 13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ware Koers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ware Koers binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Ware Koers. 

 

Artikel 19 – Geheimhouding 

 1. Ware Koers en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Ware Koers bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Ware Koers is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Ware Koers opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Ware Koers steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Ware Koers op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Ware Koers zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Ware Koers niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Ware Koers aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Ware Koers vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Ware Koers vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Ware Koers is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Ware Koers en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten  

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Ware Koers waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Ware Koers en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Ware Koers worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Ware Koers gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Ware Koers rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ware Koers. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Ware Koers opgeleverde zaken, dient Ware Koers expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Ware Koers rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Ware Koers, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Ware Koers verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Ware Koers zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart Ware Koers van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Ware Koers voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
 4. Opdrachtgever vrijwaart Ware Koers voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ware Koers verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 22 – Klachten 

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Ware Koers of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via helpdesk@ware-koers.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ware Koers de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Ware Koers zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ware Koers en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Ware Koers heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Ware Koers en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Tilburg, 1 maart 2024.